print logo

Knelpuntenanalyse Steunpunt Passend Onderwijs

Nikki Oostewechel analyseerde 75 meldingen die bij het Steunpunt Passend Onderwijs binnenkwamen tussen 1 april en 1 augustus 2014 en schreef hierover een notitie. De meeste meldingen gingen over het voortgezet onderwijs (41). Daaruit concludeert het Steunpunt dat er extra aandacht nodig is voor de invoering van Passend Onderwijs binnen het voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van de signalen doet het Steunpunt Passend Onderwijs de volgende aanbevelingen aan het Ministerie van OCW:

Scholen de mogelijkheid geven en stimuleren om:

  •  meer kennis op te doen over de achtergronden van leer- en gedragsproblemen en de daarbij horende effectieve handelingsadviezen.
  • meer expertise in te huren voor leerkrachten om kinderen (met een extra ondersteunings-behoefte) te begeleiden.
  • kleinere klassen te organiseren.
  • remedial teachers in de klassen in te schakelen naast de inzet van intern begeleiders.
  • time-out zone/ruimte of een andere vorm van differentiatie in ruimte te creëren.
  • meer aandacht en bekendheid geven aan de regel dat de school van aanmelding een tijdelijke onderwijsplek moet bieden tot er een passende school is gevonden.
  • heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school naar de ouders te geven over het schoolondersteuningsprofiel en (on-)mogelijkheden voor hun kinderen.

Knelpuntenanalyse

Bovenstaande aanbevelingen komen voort uit een analyse van 75 casussen die in de periode van 1 april tot 1 augustus 2014 bij het Steunpunt Passend Onderwijs gemeld werden. De casussen kwamen binnen via de e-mailservice en de telefoonlijn. Daarnaast heeft er op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs een oproep gestaan waarop ouders werd gevraagd te reageren op de vraag:bent u al geïnformeerd door de school hoe ze uw kind denken te gaan helpen?

De casussen zijn verzameld om een signaal af te geven aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als doel dat er een compleet beeld ontstaat van de knelpunten bij de invoering van het passend onderwijs, zodat hier op ingespeeld kan worden. Ook andere instanties en/of Kamerleden zoals Loes Ypma hebben gevraagd om signalen te melden. De casussen zijn onderverdeeld in signalen over het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Basisonderwijs: minder begeleiding mogelijk dan voorheen

Er zijn 10 casussen betreffende het primair onderwijs binnengekomen. Signalen die ouders afgeven met betrekking tot het primair onderwijs gaan er met name over dat scholen hebben aangegeven niet meer de hulp te kunnen bieden die ze eerder wel konden bieden. Hierbij wordt zelfs twee keer aangegeven dat ouders zich om deze reden moeten oriënteren op het speciaal onderwijs. Geld wordt voornamelijk als reden genoemd. Ook wordt aangegeven dat er geen ondersteuning mogelijk is vanuit het samenwerkingsverband in verband met een overgangsjaar. Ouders geven over het algemeen aan dat er pas laat in het schooljaar duidelijkheid gegeven werd over de hulp die geboden kan worden, waardoor ouders niet weten wat hun te wachten staat. Verder blijkt dat leerlingen niet worden aangenomen als ze een overstap willen maken. Bij één kind gaat het om misinterpretatie van het schooldossier en bij een ander kind geeft de school aan niet aan de onderwijsbehoefte te kunnen voldoen, terwijl de SBO-school de overstap heeft geadviseerd.

Voortgezet onderwijs: scholen weigeren leerlingen met ondersteuningsvragen

Er zijn 41 casussen betreffende het voortgezet onderwijs binnengekomen. De signalen die ouders afgeven gaan ten eerste over het worden geweigerd van hun kinderen met een leer- en/of gedragsprobleem bij de school van inschrijving. Ook speelt autisme hierbij vaak een rol. Kinderen worden hierbij naar het speciaal onderwijs verwezen zonder dat hier een advies van de basisschool aan ten grondslag ligt.  Ouders hebben hierbij eveneens geen motivatie of toelichting gekregen ondanks dat hiernaar gevraagd is. In een specifiek geval werd een leerling op het speciaal onderwijs geweigerd (tegen het advies van basisschool in) met als reden dat ze op het speciaal onderwijs naar cijfers kijken in plaats van naar de situatie.

Ten tweede geven ouders signalen af dat hun kinderen worden geweigerd als ze een overstap willen maken naar een andere school. Twee leerlingen zijn geweigerd bij de overstap van het vmbo naar de havo vanwege een laag cijfer voor Nederlands en het niet kunnen bieden van ondersteuning bij een combinatie dyslexie en MCDD. Verder komen er signalen binnen dat scholen niet mee willen werken aan een overstap van het speciaal naar het regulier onderwijs.

Ten derde zijn er casussen binnengekomen waarbij kinderen niet meer welkom zijn op school, moeten afstromen of worden verwezen naar het speciaal onderwijs. Dit zijn voornamelijk leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. De voornaamste reden die wordt gegeven door de scholen is dat de hulp niet geboden kan worden. Ouders geven hierbij aan dat de juiste hulp niet is geboden en/of deze hulp is stopgezet, waardoor leerlingen slechter zijn gaan presteren en/of minder goed zijn gaan functioneren. Tijdsverlening bij een toets is hiervan een voorbeeld dat regelmatig genoemd wordt. Hiernaast geven ouders aan niet duidelijk terug te kunnen vinden wat ze mogen verwachten van de school en/of wat zij moeten ondernemen wanneer school niet wil meewerken aan een advies van bijvoorbeeld een onderwijsconsulent. In een specifieke casus wordt geweigerd om een leerling terug te plaatsen vanuit een rebound voorziening terwijl dit niet de afspraak was. Hiernaast wordt eenmalig als achterliggende reden voor het niet aannemen gegeven dat de ene school relatief makkelijk leerlingen die zij 'niet meer willen hebben' doorverwijst en dat de andere school er genoeg van heeft om steeds dat soort leerlingen op te vangen. Ten slotte komen er van ouders signalen binnen over onduidelijke informatievoorziening met betrekking tot rechten en plichten van ouders, privacy en het leerlingenvervoer. Twee keer wordt aangegeven dat de gemeente niet mee wil werken aan leerlingenvervoer naar het regulier onderwijs terwijl ze dit wel zouden doen met vervoer naar het speciaal onderwijs en hierbij zelfs verwijzen naar speciaal onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs: scholen weigeren studenten met leer- en/of gedragsproblemen

Er zijn 11 casussen betreffende het middelbaar beroepsonderwijs. De signalen die ouders afgeven gaan ten eerste over het worden geweigerd van hun kinderen met een leer- en/of gedragsprobleem bij de school van inschrijving. Het niet kunnen bieden van hulp, moeite met het schrijven van verslagen of een onvoldoende voor de (pilot)rekentoets zijn hierbij redenen. Bij één specifieke casus wordt aangegeven dat de zorgcoördinator in gebreke gebleven is, daardoor de aanvraag voor begeleiding te laat op gang is gekomen en uiteindelijk geen hulp geboden kon worden.

Oproep: gebrekkige informatie vanuit school

Er zijn 12 reacties op de oproep binnengekomen. De signalen als reactie op de oproep geven vooral aan dat ouders niet geïnformeerd zijn over passend onderwijs ook wanneer er zelf om een gesprek of informatie is gevraagd. Dit zijn ouders van kinderen met een stoornis waarvan bijvoorbeeld de indicatie afloopt. Hiernaast geeft een ouder aan dat ze geïnformeerd zijn dat hun kind van school af moet of naar het SO. 

 

Geplaatst op: 14-10-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer