print logo

Tijdpad passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft hier informatie over het tijdpad voor invoering van passend onderwijs.

2013: Overgangsjaar

Het wetsvoorstel passend onderwijs is op 9 september 2012 goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het schooljaar 2013-2014 is een soort overgangsjaar. De regeling van indicatiestelling en rugzakje verandert nog niet. Scholen gaan wel aan de slag met het vormen van samenwerkingsverbanden en het maken van plannen. 

2014: Invoering passend onderwijs

Pas in het schooljaar 2014-2015 gaat er veel veranderen. Op 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht. Schoolbesturen krijgen dan zorgplicht en samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 wordt er niet meer gewerkt met het oude systeem voor indicatiestelling.

Hier vindt u een chronologisch overzicht van maatregelen in het kader van de invoering van de Wet passend onderwijs.

Voorlopig tijdpad

2012-2013
In dit schooljaar worden allerlei zaken met betrekking tot de  invoering van passend onderwijs voorbereid, zoals het ontwikkelen van het ondersteuningsplan, de inrichting van de samenwerkingsverbanden en de ondersteuningplanraden.

2 oktober 2012
Na een stevig debat heeft de Eerste Kamer op 9 oktober 2012 met een ruime meerderheid ingestemd met de wetsvoorstellen passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs goedgekeurd. Kijk voor meer informatie op de website passend onderwijs van het ministerie van OCW.

1 november 2013
De bestuurlijke inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden is vastgesteld.
 

1 februari 2014
De samenwerkingsverbanden hebben hun ondersteuningsplan
voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad.

1 mei 2014
De samenwerkingsverbanden hebben hun ondersteuningsplan naar de Onderwijsinspectie gestuurd.

1 augustus 2014

  • De zorgplicht voor schoolbesturen wordt van kracht. 
  • De onderwijsondersteuningsplannen treden in werking. 
  • Start van de bekostiging van de nieuwe samenwerkingsverbanden 
  • De samenwerkingsverbanden zijn vanaf deze datum verantwoordelijk voor de toedeling van extra onderwijsondersteuning. 
  • De leerlinggebonden financiering (het rugzakje) verdwijnt, de huidige samenwerkingsverbanden en de REC's worden opgeheven en de verplichte indicatiestelling door de Commissie van Indicatiestelling (CVI) stopt. Vanaf deze datum kunnen dus geen indicaties meer worden afgegeven.
  • De middelen voor lichte ondersteuning, zoals preventieve ambulante begeleiding (PAB), gaan naar het samenwerkingsverband passend onderwijs.

1 augustus 2015
De middelen voor ambulante begeleiding gaan naar het samenwerkingsverband.

1 augustus 2015 tot 31 juli 2016
Bij alle 152 samenwerkingsverbanden voert de inspectie voor de eerste keer een kwaliteitsonderzoek uit en gebruikt het waarderingskader 'toezicht op de samenwerkingsverbanden'. Ieder samenwerkingsverband krijgt een rapportage en een kwaliteitsprofiel, die openbaar zijn.

Na 1 augustus 2016
De inspectie voert jaarlijks een risicoanalyse uit. Dit gebeurt op basis van het risicomodel. Een risico wijst op een mogelijk kwaliteitstekort. Alleen bij risico vindt een kwaliteitsonderzoek plaats. Ieder samenwerkingsverband krijgt een toezichtarrangement voor basis- of aangepast toezicht. Bij aangepaste arrangementen volgt na 1 jaar een onderzoek naar kwaliteitsverbetering.

2015-2016
Extra ondersteuning aan vmbo-leerlingen (lwoo) en aan leerlingen in het praktijkonderwijs wordt in het schooljaar 2015-2016 ondergebracht in de systematiek van passend onderwijs. Lees meer in nieuwsbericht: Lwoo en pro worden onderdeel van passend onderwijs

Icoon Pijl naar rechts [1543] Zie voor uitleg begrippen de Begrippenlijst passend onderwijs

Laatste wijziging: 23-04-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer