print logo

Links voor informatie en advies over (passend) onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft diverse links verzameld naar websites voor informatie en advies over (passend) onderwijs, voor ouders, onderwijsmedewerkers en scholieren/studenten.

Algemeen

 • Passend onderwijs en ouders Informatie, tips en hulpmiddelen rondom passend onderwijs, gericht op ouders.
 • College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling)
  Site met informatie over mensenrechten, inclusief gelijke behandeling.
 • Factsheet passend onderwijs mbo
  Informatie over passend onderwijs in het mbo
 • Gedragsproblemen in de klas
  Site van basisschool-leerkracht en tevens gedragsspecialist, met praktische tips over omgaan met en ondersteuning van kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen en leerstoornissen in de klas.
 • Handicap + Studie
  Informatie van het expertisecentrum voor onderwijs en handicap. Handicap + Studie stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.
 • Handreiking samenwerking met ouders in het voortgezet onderwijs
  Brochure van het Nederlands Jeugdinstituut over het belang van samenwerking met ouders in het voortgezet onderwijs. Met richtlijnen voor effectief partnerschap tussen school en ouders.
 • Ik snap het nu
  Online leerplatform voor middelbare scholieren (vmbo/t, have, vwo en gymnasium), ouders en docenten. Met korte filmpjes met lesstof, waarin we alle vakken en richtingen behandeld worden.
 • Inclusief onderwijs
  Stichting die zich inzet voor kwalitatief onderwijs aan álle kinderen, met of zonder handicap.
 • Jongeren binnen boord
  Website met informatie over een innovatieve manier van werken om kwetsbare leerlingen met een chronische ziekte of stoornis op school te houden.
 • Kennisnet
  Expertisecentrum voor ict in het onderwijs. Met informatie voor alle doelgroepen en onderwijsvormen. Bijvoorbeeld de brochure Passend onderwijs werkt met ict.
 • Kennisnet passend onderwijs
  Hoe maken wij ons onderwijs passend? Website van Kennisnet over omgaan met verschillen tussen kinderen.
 • Leraar 24
  Video's en dossiers over de onderwijspraktijk: Dossier passend onderwijs en Ouders en de school
 • Mbo-stad
  Op deze website informatie voor jongeren die naar het mbo gaan, maar ook voor ouders met kinderen op het mbo.
 • MEE
  MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. Zie voor ondersteuning op school folder over Passend Onderwijs.
  Ministerie van Onderwijs
 • Site met informatie van het ministerie van onderwijs voor alle schooltypen
 • Nationale Onderwijsgids
  Site met allerlei informatie over onderwijs, voor medewerkers, ouders en leerlingen
 • Nederlands Jeugdinstituut
  Informatie over kwaliteitsbeleid voor licht verstandelijk beperkte jeugd.
 • Netwerk Gewoon meedoen
  De folder Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)organisaties die samenwerken en eraan bijdragen dat jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving.
 • Ook de brochure Heel gewoon maar toch bijzonder. Aandacht voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in de gemeente is van het Netwerk Gewoon meedoen.
 • Iedereen kan sporten. Passend sportaanbod voor het onderwijs
  NOC*NSF heeft een brochure gemaakt om (vak)leerkrachten, trainers bij sportverenigingen en anderen die actief zijn in de sport handvatten te bieden om sportactiviteiten zodanig te ontwikkelen en aan te passen, dat ook kinderen met een handicap mee kunnen doen.
 • OCW DUO
  DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen (van Ministerie van OCW).
 • Onderwijsconsulenten
  Kosteloos advies en begeleiding rond onderwijs aan kinderen met een indicatie voor speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering.
 • Onderwijsinspectie
  Bewaakt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs in Nederlandse onderwijsinstellingen
 • Onderwijsprotocol niet-aangeboren hersenletsel
  Rapport van het Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs (Lecso) over herkenning van niet-aangeboren hersenletsel, begeleiding en aanpassingen op school 
 • Ouders en rugzak
  Voorlichting voor ouders over leerlinggebonden financiering, met forum en vragenplein
 • Passend onderwijs en ouders
  Informatie, tips en hulpmiddelen voor ouders die medezeggenschap willen krijgen in hun samenwerkingsverband passend onderwijs. Verzameld door ouderorganisatie BOSK.  
 • Rijksoverheid
  Informatie over passend onderwijs
 • Samen naar school, ja het kan!
  Korte film van CG-raad, Platform VG en KBS Mariëngaarde over inclusief onderwijs.
 • Studeren zonder storing bij psychische problemen
  Handreiking voor studiebegeleiders van Handicap&Studie
 • Studiekeuze123
  Objectieve informatie over aanbod en vergelijking Nederlandse Hogescholen en Universiteiten.
 • Toolbox Zorgleerlingen
  Deze toolbox geeft informatie aan iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan zorgleerlingen in de binnenvaartsector, met name gericht op de beroepspraktijkvorming. Er is een gedeelte voor bedrijven, onderwijsinstellingen, leerlingen en ouders.
 • Wegwijzer Jeugd en veiligheid
  Informatie over licht verstandelijk beperkte jongeren en criminimaliteit.
 • Wie-wat-waarwegwijzer
  Platform VB Utrecht heeft een brochure gemaakt met een overzicht van relevante organisaties voor ouders van (jonge) kinderen met een verstandelijke beperking. Omdat de informatie snel kan veranderen, is besloten om de informatie alleen digitaal te verspreiden.
 • Wij-leren
  Op deze website staat kennis van onderwijsontwikkelingen en in te zetten middelen in een samenhangende context.
 • Ziezon
  Netwerk 'Ziek zijn en onderwijs'. Netwerk van onderwijsconsulenten die in het kader van passend onderwijs en met subsidie van OCW onderwijsondersteuning bieden aan langdurig zieke leerlingen. Tevens landelijk expertisecentrum voor kinderen, jongeren, ouders en leraren over onderwijs en ziek zijn.
 • Zorg & Onderwijs
  Zorg en onderwijs krijgen met de komst van de zorgplicht voor scholen steeds meer met elkaar te maken. Deze website stelt ondersteunende literatuur beschikbaar: theoretische achtergrondkennis in combinatie met praktische werkvormen, suggesties en voorbeelden, vooral geschikt voor iedereen die in een schoolse situatie met kinderen werkt.

Voor leerlingen / studenten

 • Filmpjes van handicap+studie waarin studenten aan het woord komen over hun beperking en bij welke aanpassingen zij gebaat zijn.
 • Handicap + Studie
  Informatie van het expertisecentrum voor onderwijs en handicap. Handicap + Studie stimuleert dat jongeren met een functiebeperking succesvol kunnen studeren in een opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.
 • Ik ben buitengewoon
  Uitgebreide (online) test die jongeren in het VO met een gedragsstoornis kan helpen bij het maken van een beroeps- of studiekeuze.
 • Ik snap het nu
  Online leerplatform voor middelbare scholieren (vmbo/t, have, vwo en gymnasium), ouders en docenten. Met korte filmpjes met lesstof, waarin we alle vakken en richtingen behandeld worden.
 • Mbo-stad
  Op deze website informatie voor jongeren die naar het mbo gaan, maar ook voor ouders met kinderen op het mbo.
 • Nationale Onderwijsgids
  Site met allerlei informatie over onderwijs, voor medewerkers, ouders en leerlingen.
 • Stichting Hoezo Anders
  Voor jongeren met een niet-zichtbare beperking of chronische ziekte die hun dromen willen realiseren.

Voor het onderwijsLaatste wijziging: 27-03-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer