print logo

Links naar belangenorganisaties voor ouders

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft diverse links verzameld naar websites van verenigingen en belangenorganisaties van (ouders van) kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Algemene belangen- en ouderorganisaties

 • Balans
  D
  e landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.
 • BOSK
  Vereniging voor ouders van kinderen met een handicap, jongeren met een handicap, volwassenen met een handicap, hulpverleners en familieleden. De BOSK heeft een website gemaakt voor ouders die medezeggenschap willen krijgen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs: Passend onderwijs en ouders.
 • FODOK
  Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen. De FODOK is opgericht om de belangen van dove kinderen en hun ouders te behartigen. Dat betekent dat de FODOK zowel (onafhankelijke) informatie verschaft, als (politiek) belangen behartigt op vele fronten.
 • FOSS
  Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.
 • FOVIG
  Federatie ouders visueel gehandicapten.
 • Ieder(in)
  De koepelorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten, verstandelijk gehandicapten, hun ouders en vertegenwoordigers (voorheen CG-raad en Platform VG). Bij deze organisatie zijn diverse beperkingspecifieke organisaties aangesloten.
 • Landelijke Ouderraad
  De LO Raad is spreekbuis voor alle ouders met schoolgaande kinderen: in scholen, bij de politiek en bij partners in het onderwijsveld.  
 • NVA
  De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.
 • Netwerk Ouderinitiatieven
  De verbindende schakel tussen (groepen) mensen in Nederland die zich actief voor ouders inzetten om passend onderwijs succesvol te maken.
 • ParentNet
  Een programma voor ouderbetrokkenheid in scholen in de VS.
 • Stichting Downsyndroom
  SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.
 • VIM
  Deze vereniging ouders en leerkrachten maken zich samen sterk voor de integratie van kinderen met het Downsyndroom in de reguliere kinderopvang en het onderwijs.
 • VOKK
  Vereniging ouders kinderen en kanker.

Denominatieve belangenorganisaties voor onderwijs (zuilaire organisaties)

 • OUDERS & COO
  De landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs.
Laatste wijziging: 27-03-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer