print logo

Begrippenlijst (passend) onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs licht hier de belangrijkste begrippen en afkortingen op het gebied van (passend) onderwijs toe. De begrippen worden weergegeven in alfabetische volgorde.

Een begrippenlijst per stoornis, vindt u bij de verschillende stoornissen.

Zoeken

Als u een bepaalde term in het overzicht wil zoeken, kunt u via het alfabet naar de betreffende beginletter doorklikken of gericht op de term zoeken via de toetscombinatie 'Ctrl F'.


A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z

A


Adaptief onderwijs

Onderwijs met afstemming op de behoefte van de leerling.

Ambulante begeleiding

Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone school gaan. De manier waarop ambulante begeleiding bij de invoering van passend onderwijs wordt georganiseerd en beschikbaar is zal per regio verschillen.

B


BAO

Basisonderwijs.

Basisondersteuning

Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen per regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie vastgestelde normen. Onder basisondersteuning vallen onder andere afspraken met betrekking tot:

  • een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • programma's en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
  • een protocol voor medische handelingen.

BSO

Buitenschoolse opvang.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

C


CITO

Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Cito ontwikkelt volgsystemen en toetsen voor basis- en voortgezet onderwijs en school- en centrale examens voor het VO. De CITO-toets wordt door bijna 80% van alle basisscholen gebruikt als eindtoets. Zie ook de alternatieven: ISI en GIVO-toets.

Clusteronderwijs

De scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters.

  • Cluster 1: scholen voor visueel gehandicapte kinderen en visueel gehandicapte kinderen met een meervoudige beperking.
  • Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden, mogelijkerwijs in combinatie met een andere handicap.
  • Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen (Mytyl/Tyltyl) en aan leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ).
  • Cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke handicap en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Bij de invoering van passend onderwijs blijft het speciaal onderwijs bestaan, maar de term 'cluster' zal niet meer officieel worden gehanteerd.

Cognitief

Het denken betreffend.

Cognitieve functies

Het geheel van processen die bij het opnemen en verwerken van informatie betrokken zijn.

Commissie Gelijke Behandeling: vanaf 2 oktober 2012 College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.
Het College voor de Rechten van de Mens kan op schriftelijk verzoek onderzoeken of er onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen of artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en haar oordeel daaromtrent kenbaar maken. Voorts kan het College uit eigen beweging onderzoeken of zodanig onderscheid stelselmatig wordt gemaakt en haar oordeel daarover kenbaar maken. (Bron: Wetten.nl)

CvE

Kerntaken van het College voor Examens (voorheen CEVO) zijn de beschrijving van examenstof, het vaststellen van examenopgaven, het verantwoordelijk zijn voor de afname van staatsexamens en het normeren van de examens.

Commissie van Indicatiestelling (CvI)

Onafhankelijke commissie die aan de hand van landelijke regels bepaalt of een leerling recht heeft op speciaal onderwijs, of in aanmerking komt voor een rugzakje binnen het reguliere onderwijs. De commissies zijn ondergebracht bij de Regionaal Expertise Centra (REC). Op 1 augustus 2014 stopt de indicatiestelling door de CvI. Vanaf die datum kunnen door de CvI dus geen indicaties meer worden afgegeven. Met de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs verdwijnen de Commissies voor Indicatiestelling.
Zie ook: Speciaal onderwijs.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

D


Daisy-cd

Digital Accessible Information System. CD met gesproken boeken.

Daisyspeler

Aparaat waarmee daisy-cd's afgeluisterd kunnen worden.

Dedicon

Stichting die toegankelijke leesvormen maakt voor scholieren, studenten en vakbeoefenaren met een leeshandicap.

E


Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO)

Onafhankelijke commissie die de experimenten en veldinitiatieven op het gebied van passend onderwijs evalueert en de minister van OCW over de vormgeving van passend onderwijs adviseert. Aanvankelijk zou de ECPO worden opgeheven per 1 januari 2012. De minister heeft echter besloten het bestaan van de ECPO te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2014. Belangrijke taak voor de ECPO wordt de komende tijd het ontwikkelen van een evaluatieprogramma waarmee de invoering en uitvoering van passend onderwijs goed kan worden gemonitord.

G


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR houdt zich uitsluitend bezig met beleid op bovenschools niveau, dus met zaken die álle scholen die onder het bestuur vallen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid ten aanzien van een groot aantal beleidszaken. Lees meer bij Inspraak en medezeggenschap.

GIVO-toets

Een psychologische test die een indicatie geeft van het taalkundig, het rekenkundig en het ruimtelijk inzicht. Wordt als alternatief voor de Citotoets gebruikt.

H


Handelingsgericht werken (HGW)

Dit is een systematische werkwijze waarmee een basisschool praktische handvatten krijgt voor het vormgeven van de zorgstructuur op de school. HGW heeft een aantal uitgangspunten. Zo staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal (Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?) en wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Bij HGW wodt gewerkt met groepshandelingsplannen. Ouders zijn bij HGW een belangrijke educatieve partner.

 

Handelingsplan

Een concreet plan dat zich richt op het begeleiden van een leerling met een leer- en/of gedragsprobleem. Om dit plan geeft de school aan welke doelen zijn nastreeft, op welke termijn en op welke manier zij de middelen inzet om de doelen te bereiken. Het plan wordt binnen een tijdbestek van 6 tot 12 weken uitgevoerd of geëvalueerd.  In het nieuwe stelsel passend onderwijs wordt het handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectief.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

I


Intern begeleider (IB'er)

Intern begeleider. Leerkracht binnen de basisschool die coördinerende, begeleidende en innoverende taken heeft. In het voortgezet onderwijs wordt een dergelijke taak uitgevoerd door een zorgcoördinator.

Indicatie

Een 'aanwijzing' die een leerling met een beperking nodig heeft voor toelating tot het speciaal onderwijs of voor het krijgen van een rugzakje in het reguliere onderwijs. De indicatie wordt afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling (CvI).  In het nieuwe onderwijssysteem gaat de indicatiestelling verdwijnen. Bij passend onderwijs kunnen samenwerkingsverbanden zelf besluiten of en op welke wijze ze leerlingen indiceren voor extra ondersteuning. Zie ook: Speciaal onderwijs.

Informatiepunt passend onderwijs

Aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning op het gebied van passend onderwijs.
Kijk voor meer informatie op: www.passendonderwijs.nl.

Instemmingsrecht

Dit is de verantwoordelijkheid en het recht van ouders om wel of niet in te stemmen met het aanbod van de school wat betreft de kwaliteit van het onderwijs/zorgaanbod en de plaats waar het kind onderwijs krijgt. Lees meer bij Instemmingsrecht.

ISI

Intelligentie, Schoolvorderingen en Interesse. Eindtoets basisonderwijs, alternatief voor de Citotoets.

IQ

Intelligentie Quotiënt. Uitkomst van een afgenomen intelligentietest. Het gemiddelde van de verbale en performale intelligentie. De bekendste test in Nederland is de WISC. Zie WISC.

K


Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw kind elke dag naar school of kiest hij voor de combinatie van leren en werken. Zie ook: Leerplicht

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

L


Leerlingenvervoer

Vervoer van leerlingen die vanwege hun handicap of beperking naar een school voor speciaal onderwijs gaan. Het leerlingenvervoer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente waar de leerling woont.
Kijk voor meer informatie bij Leerlingenvervoer (Regelingen en Voorzieningen).

Leerlinggebonden financiering (LGF)

Zie Rugzakje.

Leerplicht

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan (leerplichtig). Van 16 tot 18 jaar is uw kind gedeeltelijk leerplichtig. Zie ook: Kwalificatieplicht

Leerstoornis

Problemen bij het leren van schoolse vaardigheden die onverwacht optreden en niet verklaard kunnen worden door een verstandelijke handicap of onvoldoende onderwijs en dikwijls zeer hardnekkig zijn.

LGF

Leerling Gebonden Financiering. Budget voor kinderen die in het gewone onderwijs zitten, maar een indicatie hebben voor speciaal onderwijs. Ook wel rugzak genoemd. In die rugzak zitten extra middelen voor het onderwijs op een reguliere school. Met de invoering van de Wet passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de leerlinggebonden financiering.

Lichte en zware ondersteuning

Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de lichte en de zware ondersteuning op school en hier krijgen ze ook middelen voor. Lichte ondersteuning is bijvoorbeeld onderwijs op een speciale basisschool of een reboundvoorziening in het voortgezet onderwijs. Zware ondersteuning is onderwijs op een speciale school of ondersteuning zoals voorheen werd geregeld met een rugzakje.

LVS

Leerling Volgsysteem. Geeft leerkrachten informatie over de vorderingen van leerlingen én de groep als geheel. Het LVS geeft ook inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op scholen.

Lwoo

Leerweg ondersteunend onderwijs. Bedoeld voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van een vmbo-diploma.

M


Medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR kunnen ouders, personeel en leerlingen invloed uitoefenen op het beleid van een school. Lees meer bij Inspraak en medezeggenschap.

MLP

Makkelijk Lezen Plein. Ruimte in openbare bibliotheken, waar op een aantrekkelijke manier literatuur wordt aangeboden aan kinderen die niet graag lezen.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven 

O


OC&W, Ministerie van

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zie: www.rijksoverheid.nl.

Ondersteuningsplan

Het geheel van ondersteuningsprofielen vormt het onderwijsaanbod van het samenwerkingsverband en is opgenomen in het ondersteuningsplan. Ieder samenwerkingsverband moet een dekkend onderwijsaanbod hebben en dus in staat zijn om aan iedere vraag om extra ondersteuning tegemoet te komen.  Het ondersteuningsplan geldt maximaal voor 4 jaar en wordt ter instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met alle gemeenten in de regio in een op overeenstemming gericht overleg. Voor 1 mei voorafgaand aan het eerste schooljaar waarop het ondersteuningsplan betrekking heeft, moet dit plan aan de inspectie worden toegestuurd. Zie ook Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. In deze ondersteuningsplanraad (OPR) zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door en uit de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. 

Ondersteuningsprofiel

De door het samenwerkingsverband vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt. Zie ook Ondersteuningsplan

Onderwijsarrangement

Het geheel aan pedagogische, didactische en specialistische handelingen die de school, binnen een bepaalde organisatorische context en in samenwerking met derden, uitvoert met het doel de ontwikkeling van de leerling te optimaliseren. (Bron: SLO)

Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten ondersteunen ouders en scholen wanneer er een conflict ontstaat over de toelating of de ondersteuning aan leerlingen. Onderwijsconsulenten geven in die situatie advies en hebben een bemiddelende rol. Hun kostenloze ondersteuning is beschikbaar voor leerlingen met een clusterindicatie en leerlingen die langdurig thuiszitten.

Ontwikkelingsperspectief

De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. (Bron: Inspectie van het Onderwijs)
Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor het reguliere onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven. De school heeft hierover overleg met de ouders. Dit overleg is erop gericht dat ouders en school en samen eens zijn over het ontwikkelingsperspectief. In het nieuwe onderwijsstelsel (passend onderwijs) vervangt het ontwikkelingsperspectief het handelingsplan.

Op overeenstemming gericht overleg gemeenten (OOGO)

Het bestuur van het samenwerkingsverband overlegt met alle gemeenten in het samenwerkingsverband over het ondersteuningsplan. Dit op overeenstemming gericht overleg gaat over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.

Opbrengstgericht werken

Het door een school systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten, planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen.

Ouderadviesgroep Balans

Een groep ervaren ouders die de medewerkers van oudervereniging Balans adviseert over de onderhandelingen in het kader van passend onderwijs.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

P


Passend onderwijs

Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als kinderen die dit niet nodig hebben. De kwaliteit van het onderwijs is zo hoog mogelijk. Opbrengstgericht werken en passend onderwijs vormen twee hoofdaspecten van kwaliteit van onderwijs: het onderwijs is voor alle leerlingen passend én opbrengstgericht. Hiermee krijgt ieder kind de kans op de beste ontwikkeling. De Wet op het passend onderwijs wordt naar verwachting op 1 augustus 2012 van kracht, en richt zich op basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

Commissie die op aanvraag van de ouders bepaalt of plaatsing van een leerling op speciale school voor basisonderwijs noodzakelijk is. Deze commissie is ingesteld in het kader van de wet op het primair onderwijs (1981).

PO

Primair Onderwijs of basisonderwijs

PO-raad

Behartigt de belangen voor de sector primair onderwijs. Per 1 oktober 2010 is daar ook het speciaal (basis)onderwijs bijgekomen. Voorheen lag deze taak bij de WEC-Raad.

R


REC

Regionaal Expertise Centrum. Bundelt de expertise van scholen voor speciaal onderwijs in een regio. Ouders kunnen hier informatie en begeleiding krijgen. Ook wordt vanuit het REC de ondersteuning van de reguliere school gecoördineerd door middel van ambulante begeleiding. Bij de invoering van passend onderwijs blijft het speciaal onderwijs bestaan, maar verdwijnen de REC's.

Referentiekader

Kader waarbinnen regels, afspraken en werkwijzen zijn opgenomen over de lijnen waarlangs de invoering van de Wet op het passend onderwijs zal worden ingevoerd. Schoolbesturen gebruiken het referentiekader als richtlijn bij de vormgeving van de zorgplicht.

Referentieniveau

Een referentieniveau beschrijft wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen in een bepaald vakgebied, op een bepaald moment van hun schoolloopbaan. (Bron: WEC raad)

Regionaal Expertise Centrum (REC)

Bundelt de expertise van scholen voor speciaal onderwijs in een regio. Ouders kunnen hier informatie en begeleiding krijgen. Ook wordt vanuit het REC de ondersteuning van de reguliere school gecoördineerd door middel van ambulante begeleiding. Bij de invoering van passend onderwijs blijft het speciaal onderwijs bestaan, maar verdwijnen de REC's.

Remedial teaching (RT)

Individuele begeleiding door een remedial teacher (RT'er) van een leerling die onderwijs op maat nodig heeft.

RVC

Regionale Verwijzings Commissie. Een onafhankelijke commissie die werkt voor meerdere samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. Geeft de uiteindelijke beschikking voor lwoo en praktijkonderwijs af met behulp van (landelijk) vastgestelde (indicatie-)criteria.

Rugzakje

Een bedrag dat de school ontvangt voor leerlingen met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem. De officiële term is leerlinggebonden financiering (LGF). Zie LGF.

Met de komst van het nieuwe systeem van passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling afgeschaft. Daarmee verdwijnt ook de leerlinggebonden financiering (rugzakje). Dit budget gaat naar de samenwerkingsverbanden van de scholen. Doel hiervan is dat het geld efficiënter en effectiever kan worden ingezet 'in de speciale of gewone klas'. (Bron: Rijksoverheid.nl)

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

S


Samenwerkingsverband (SWV)

Er bestaan ongeveer 240 samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) en 83 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs werken samen, in 34 regionale expertisecentra (REC's).

Na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs verdwijnen de huidige samenwerkingsverbanden en komen er nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden, voor zowel primair als voortgezet onderwijs. ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) gaan hier deel van uitmaken. In totaal zullen het ongeveer 150 samenwerkingsverbanden worden.

Doel van deze verplichte samenwerking is het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen, met en zonder ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een dekkend aanbod van onderwijszorg geleverd worden.

In een samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen moeten kunnen bieden (zie ook ondersteuningsprofiel) en over de verdeling van de ondersteuningsgelden.

Door de samenwerking kunnen scholen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven, dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband naar een andere passende onderwijsplek.

Samenwerkingsverband WSNS

Om leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden goed in het basisonderwijs op te vangen, werken basisscholen en een of meer scholen voor speciaal basisonderwijs samen in samenwerkingsverbanden WSNS.

De speciale school voor basisonderwijs vervult binnen het samenwerkingsverband de rol van kenniscentrum. Ze kunnen hun zorg verbreden door bijvoorbeeld ambulante begeleiding. Ook ondersteunen zij basisscholen in de ontwikkeling of uitbreiding van hun zorg. Elk samenwerkingsverband heeft een budget voor de opvang van leerlingen met speciale zorgbehoeften. 

Bij de invoering van passend onderwijs verdwijnen de huidige samenwerkingsverbanden WSNS en komen er nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Ook scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) gaan hier deel van uitmaken.

Kijk voor meer informatie op: www.kennisnet.nl.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband. Het SOP maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Met het ondersteuningsprofiel kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken. De Medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het SOP. Mogelijk dat het schoolondersteuningsprofiel ook (deels) bepalend kan zijn voor het budget dat de school krijgt van het samenwerkingsverband. Daarnaasat speelt het SOP een rol in het toelatingsbeleid van de school. Zie ook Zorgplicht.

Speciaal Basisonderwijs (SBO)

Onderwijs voor leerlingen die onvoldoende baat hebben bij de extra zorg op de reguliere basisschool en een intensievere vorm van zorg nodig hebben. Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen niet onder de Wet op de expertisecentra, maar onder de Wet op het primair onderwijs.

Speciaal onderwijs (SO)

Onderwijs aan kinderen die op school meer hulp nodig hebben dan het reguliere onderwijs ze kan geven. Het gaat om kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en kinderen met gedragsstoornissen. Voor toelating tot het speciaal onderwijs is nu nog een indicatie nodig. De indicatistelling komt bij de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs te vervallen. De scholen voor speciaal onderwijs worden dan in het samenwerkingsverband ondergebracht.

Kijk voor meer informatie over deze veranderingen op: Rijksoverheid.nl

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo-2 of hoger. Dus een leerling met een vmbo-diploma die niet verder wil leren heeft geen startkwalificatie.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

U


Uitstroomniveau

Een inschatting van wat een leerling op school gaat leren. Deze inschatting is gebaseerd op wat de school denkt met de leerling denkt te kunnen bereiken, bijvoorbeeld vmbo-t of praktijkonderwijs. Als een school vervolgens bekijkt op welk niveau een leerling binnenkwam op school, en dat verbindt aan het verwachte uitstroomniveau van de leerling, dan levert dat een prognose- of ontwikkelingslijn op.

Uitstroomprofiel

Op basis van het uitstroomniveau wordt aan het eind van een opleiding een uitstroomprofiel vastgesteld. Een uitstroomprofiel bereidt leerlingen voor op doorstroming naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding.

V


Verevening

De omvang van het budget voor het samenwerkingsverband wordt bepaald door het aantal leerlingen. Naar rato krijgt ieder samenwerkingsverband dus evenveel geld voor ondersteuning. Dit wordt verevening genoemd. Momenteel verschilt het aantal indicaties voor zware ondersteuning sterk per samenwerkingsverband. Daarom is er een overgangsregeling.

Vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.

VO

Voortgezet Onderwijs. 

W


WEC

Wet op de Expertise Centra. Zie ook REC.

WEC-raad

Was tot 1 oktober 2010 belangenbehartiger van het speciaal onderwijs. Deze taak is overgenomen door de PO-Raad.

WISC

Wechsler Intelligence Scale for Children. Intelligentietest met dertien onderdelen verdeeld in twee hoofdcategorieën. Zie ook IQ.

WPO

Wet op het Primair Onderwijs.

WSNS

Weer Samen Naar School. Beleid van OC&W met als doel zoveel mogelijk kinderen op de basisschool passende zorg en passend onderwijs te bieden.

WSNS+

Weer Samen Naar School Plus. In 2002 ingesteld om WSNS een extra impuls te geven. In de stuurgroep van WSNS+ zitten alle schoolleiders, besturen en onderwijsvakorganisaties.

WVO

Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Z


ZIOS

Zorgstructuren In en Om de School. Een dekkend netwerk van (keten)partners in de zorg, zoals schoolmaatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar en de politie. Doel hiervan is het realiseren van een optimale kwaliteit van zorg.

Zorgbudget

Budget dat elk samenwerkingsverband heeft voor de opvang van leerlingen met speciale zorgbehoeften.

Zorgcoördinator

Heeft een coördinerende, begeleidende en innoverende taak met betrekking tot zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs wordt een dergelijke taak uitgevoerd door de intern begeleider (zie IB'er).

Zorgplicht

De plicht van het schoolbestuur om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Zie ook: Ondersteuningsprofiel.
De zorgplicht gaat in als de Wet op het passend onderwijs van kracht wordt. Zie Passend onderwijs.

 

Laatste wijziging: 09-12-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer