print logo

Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs gaat hier in op het belang van ouderbetrokkenheid binnen passend onderwijs en een goede samenwerking met de school.

Ouderbetrokkenheid belangrijk

Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Het is verstandig om aan het begin van het schooljaar met elkaar een aantal concrete afspraken te maken. Ouders en leerkrachten kunnen hiertoe allebei het initiatief nemen.

Ouders en school

Communicatie

U kent uw kind het best. Daarom is het belangrijk achtergrondinformatie over de stoornis en informatie over uw kind aan school te geven. Bijvoorbeeld dat uw kind zich door zijn stoornis anders of storend gedraagt, maar dat hij dat niet met opzet doet. Dat zijn woede vaak een uiting is van angst en paniek, gebrek aan controle en overzicht. Dat hij zal proberen om situaties voorspelbaar te houden en daarin ver kan gaan. Dat moeilijk gedrag een uiting is van stress. Het is vervelend voor een ander, maar ook voor hemzelf.

Korte lijnen

Communicatie is heel belangrijk. Daarom is het verstandig om de lijn met school kort te houden. Maak aan het begin van het schooljaar een afspraak om de leerkracht van uw kind bij te praten over de ontwikkeling van uw kind.

Sommige leerkrachten willen graag met een schone lei het schooljaar beginnen. Ze willen zelf uw kind leren kennen, en niet bevooroordeeld worden door een dossier met problematiek. Als het vorige schooljaar vervelend is geëindigd, zijn ouders wel eens geneigd hierin mee te gaan. Dat is heel begrijpelijk, maar dit is in het geval van een kind met een stoornis niet verstandig.

Regelmatige gesprekken

Het is verstandig op gezette tijden te bespreken hoe het met uw kind gaat op school, en daarbij uw wensen en verwachtingen uit te spreken. Ook de leerkracht zal wensen en verwachtingen hebben. Om teleurstellingen te voorkomen moeten de verwachtingen van beide kanten realistisch zijn. Ook moet de school eerlijk zijn in wat wel en niet mogelijk is in de omgang met uw kind.

Als er afspraken worden gemaakt in deze gesprekken moeten deze door alle partijen worden nagekomen. Het is verstandig de afspraken vast te leggen zodat er geen misverstand meer over kan ontstaan. Eventueel kan een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een familielid of een hulpverlener, bemiddelen in het contact met school.

School en ouders samen in zorg

Ouders zijn voor scholen een onmisbare partner om kinderen en jongeren optimaal te kunnen begeleiden. Zeker wanneer er zorgen bestaan over de ontwikkeling van de leerling en extra hulp of ondersteuning nodig is.

Een aantal (ouder)verenigingen, waaronder Balans, Bosk en NVA, hebben een brochure gemaakt over partnerschap van samenwerkingsverbanden met ouders: Kies voor partnerschap met ouders.

Landelijk steunpunt ZAT

Op de website van het Landelijk steunpunt ZAT (Zorg Advies Teams) staat meer informatie over samenwerking tussen school en ouders in zorgtrajecten en ouderbetrokkenheid.

Ministerie van OCW

Ook het ministerie van OCW vindt goed partnerschap tussen de school en de ouders (ouderbetrokkenheid) belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De minister van OCW roept scholen en ouders op met elkaar in gesprek te gaan om samen te zorgen voor een veilige sfeer en stimulerende leeromgeving voor het kind, zowel thuis als op school. Op de website van de Rijksoverheid is een gedeelte ingericht over Ouders en school samen. Ook heeft het ministerie een facebookpagina Ouders en school samen opgezet, waar ouders, leraren en leerlingen met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Onder partnerschap tussen school en ouders (en ouderbetrokkenheid) verstaat het ministerie het volgende:

  • Ouders volgen de ontwikkeling van hun kind, geven daar thuis ondersteuning aan en hebben regelmatig contact daarover met de school.
  • De school stelt ouders hiertoe in staat door inzicht te geven in de schoolvorderingen en ontwikkelingen van het kind.
  • School en ouders nemen beiden hun aandeel in de opvoeding van de kinderen en geven hen samen waarden en normen mee. Hierdoor wordt de school als gemeenschap versterkt en in haar gezagspositie ondersteund.

Samen scholen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de opvattingen van ouders over onderwijs en opvoeding. Het resultaat is gepubliceerd in de brochure Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Kies voor partnerschap met ouders

De brochure Kies voor partnerschap met ouders bevat adviezen en tips van ouderorganisaties over onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben. Vanuit de overtuiging dat goed partnerschap tussen school en ouders passend onderwijs voor álle kinderen een reuzenstap dichterbij brengt, richt de brochure zich tot de besturen van alle samenwerkingsverbanden in ons land. De brochure wordt voornamelijk digitaal verspreid. Download de brochure Kies voor partnerschap met ouders.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Voor meer informatie over partnerschap school en ouders:

Icoon Pijl naar rechts [1543] Kijk ook bij:

 

Laatste wijziging: 07-11-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer