print logo

Regelingen en voorzieningen in het onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft hier een overzicht van de regelingen en voorzieningen die er binnen het onderwijs zijn voor leerlingen met een beperking.

Welke regelingen en voorzieningen zijn er?

Kinderen met een beperking kunnen binnen het onderwijs om verschillende redenen extra zorg of begeleiding nodig hebben. Hiervoor bestaan verschillende regelingen en voorzieningen.

 • Aangepast examen doen bij een handicap
  Mogelijkheid om aangepast examen te doen voor VO-leerlingen met een stoornis of beperking, zoals AD(H)D, ASS, taal-/spraakproblemen (taalontwikkelingsstoornis), dyscalculie, dyslexie, visuele of auditieve beperking of een zware lichamelijke of gecombineerde beperking
 • Bezwaar tegen Commissie Leerlingenzorg (PCL)
  Bezwaarmogelijkheid tegen de Permanente Commissie Leerlingenzorg, die beslist over de toelating van kinderen tot het speciaal basisonderwijs
 • Handicap+studie
  Studenten met een chronische ziekte of beperking (bijvoorbeeld dyslexie) kunnen een jaar extra studiefinanciering aanvragen. Hoe dat moet leest u op de website van Handicap+studie.
 • Juridisch Steunpunt Regelrecht
  Het Juridisch Steunpunt Regelrecht geeft juridisch advies aan leden van patiëntenverenigingen over zorg, vervoer, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, werk, verzekering of belasting.
 • Niet eens met school of een klacht over school?
  Informatie over het indienen van een klacht tegen de school van uw kind
 • Leerlingenvervoer
  Vervoer van kinderen met een handicap of beperking, die naar het speciaal onderwijs gaan
 • Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)
  Voorziening voor ondersteuning van leerlingen die acuut, ernstig of langdurig ziek worden, gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen hierop in het kader van passend onderwijs een beroep doen.
 • Wet gelijke behandeling bij ziekte of handicap
  Regelgeving over bevorderen van gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie bij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs
Laatste wijziging: 17-02-2014
Veel gestelde vragen

1. Wat is de rol van de onderwijsconsulent in het speciaal (voortgezet) onderwijs?  

De onderwijsconsulent in het speciaal onderwijs (SO) biedt hulp bij het vinden van een geschikte speciale school voor uw kind. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis.

U kunt alleen bij de onderwijsconsulent terecht als het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs, het REC (Regionaal Expertisecentrum) of WSNS (samenwerkingsverband Weer Samen Naar School) u niet verder kunnen helpen. Bij de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs verdwijnen de REC's en de WSNS-samenwerkingsverbanden. Het speciaal (voortgezet) onderwijs blijft bestaan.

Inschakelen van de onderwijsconsulent

Een onderwijsconsulent geeft advies en begeleiding wanneer:

 • u voor uw kind geen geschikte school kunt vinden ondanks de extra middelen uit de leerlinggebonden financiering of de indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs
 • uw kind zonder indicatie langdurig thuis zit (minimaal 4 schoolweken) zonder uitzicht op een onderwijsplaats

U hoeft niet te betalen voor advies en bemiddeling door een onderwijsconsulent.

Meer informatie over het raadplegen van een onderwijsconsulent vindt u op de website Onderwijsconsulenten.

Meer informatie

 

2. Samen met school wil ik ervoor zorgen dat mijn kind passende zorg en ondersteuning op school gaat krijgen. Waar kan ik informatie vinden en welke instanties kunnen hierbij helpen?  

Afhankelijk van de diagnose die er is gesteld, zijn er verschillende informatiebronnen die u kunt raadplegen. Zo is er op de website van Balans voor iedere diagnose een apart gedeelte waar de stoornis wordt beschreven.

Voor scholen is er de website van Kennisnet. Kennisnet is het expertisecentrum als het gaat om ICT in het onderwijs. Hierbij wordt leermateriaal aangeboden dat ondersteunend kan zijn voor de leerkracht. Deze informatie is te vinden op de website leerlingzorgpo.kennisnet

Voor ouders en leerlingen is er de website Handicap en studie. Op deze site staat informatie over studeren mét een zichtbare of onzichtbare beperking, handicap of chronische ziekte.

Ouders kunnen ook terecht bij MEE voor ondersteuning bij schoolkeuze, het realiseren van ondersteuning op school, of ondersteuning in het contact met school. Zie de folder van MEE over Passend Onderwijs.

Er zijn ook specialisten, zoals een orthopedagoog en een ambulant begeleider, die school en ouders kunnen adviseren. Deze zijn (soms) verbonden aan het zorgadviesteam (ZAT-team) van de school en kunnen informatie, advies en ondersteuning geven. De school kan u meer vertellen over het ZAT-team in uw regio.

Op de website van regelhulp.nl kunt u een overzicht vinden van zorg, hulp en financiële steun. U kunt op deze site online voorzieningen aanvragen of contact leggen met organisaties.

Bent u benieuwd naar de ervaringen van andere ouders met hun school? Via onze website Ouders delen ervaringen kunt u uw persoonlijke ervaringen met scholen en zorgverleners invoeren, zodat andere ouders deze kunnen raadplegen.

 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer