print logo

Dossier leerlingenvervoer

Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft hier informatie over (de kwaliteit van) het leerlingenvervoer voor kinderen met een handicap of beperking.

Hieronder vindt u de volgende onderwerpen:

Aanvullende informatie:

 • Beleid leerlingenvervoer
  Informatie over het beleid binnen de gemeente en het nieuwe stelsel passend onderwijs
 • Informatie en organisaties
  Informatie voor ouders, Informatie voor voor scholen, chauffeurs en vervoersbedrijven en overzicht van relevante organisaties

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan door een ziekte, handicap of andere beperking, bijvoorbeeld ernstige gedragsprobleem.

De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer dient u een aanvraag in bij uw gemeente. Dat moet voor elk schooljaar opnieuw. De gemeente beslist dan of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Kwaliteit leerlingenvervoer

Er is veel te doen over de kwaliteit van het leerlingenvervoer. De Nationale ombudsman heeft in 2009 naar aanleiding van signalen van ouders, de CG-Raad en de FNV onderzoek gedaan naar het leerlingenvervoer.

Conclusie was dat meer maatwerk noodzakelijk is voor het vervoer van gehandicapte kinderen. Zie het rapport Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen: graag maatwerk onderweg (17 november 2009, nr. 2009/240). De Ombudsman geeft hierin 11 verbeteradviezen aan gemeenten over meer maatwerk.

Zie ook: Zwartboek 'Klachten over taxibusvervoer', een overzicht van klachten van gebruikers en chauffeurs binnen het contractvervoer naar aanleiding van een meldactie van de FNV (juni 2008).

Naar aanleiding van het Rapport leerlingenvervoer van de Ombudsman is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een samenwerking gestart met het rijk, aanbesteders, vervoerders en gebruikers (o.a. de CG-Raad). Hieruit zijn diverse initiatieven voortgekomen om de kwaliteit van aanbesteden1 te bevorderen.

Initiatieven

 • Handboek professioneel aanbesteden leerlingenvervoer
  Handboek dat in oktober 2009 is opgesteld in opdracht van verschillende ministeries, met als doel de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren en indicenten te voorkomen. Naar aanleiding hiervan zijn de trajecten 'Naar beter contractvervoer' en 'Grip op Vervoer' gestart.
 • Naar beter contractvervoer
  Intensief traject waarin de dialoog tussen aanbesteders, vervoerders en gebruikers centraal staat (gestart in juni 2010).
 • Project Grip op vervoer 
  Samenwerkingsverband van o.a. CG-Raad, Programma VCP en Sociaal Fonds Taxi, waarbij adviesraden en gebruikersgroepen worden begeleid om succesvol invloed uit te kunnen oefenen op aanbestedingstrajecten voor o.a. leerlingenvervoer. Aan de hand van dit project zijn de volgende brochures uitgegeven: Grip op vervoer samenvatting en Grip op vervoer eindrapportage.
 • Sociaal Fonds Taxi
  Stichting voor taxivervoerders, die cursussen heeft opgezet voor chauffeurs leerlingenvervoer.

Inspraak ouders

Inspraak op het leerlingenvervoer is niet wettelijk geregeld. Ouders die inspraak willen op hoe hun gemeente het leerlingenvervoer regelt, zijn afhankelijk van de gemeente. Helaas staan niet alle gemeenten open voor inspraak van oudergroepen. Om de inspraak meer structureel te organiseren kunnen ouders zich organiseren in een adviesraad leerlingenvervoer.

Via een dergelijke adviesraad kunt u als ouder invloed uitoefenen op het beleid, de kwaliteit en de uitvoering van het leerlingenvervoer binnen uw gemeente. De belangen van de kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer worden op deze manier gezamenlijk behartigd. In overleg tussen ouders, gemeente, vervoerder en scholen kan zo gezocht worden naar oplossingen bij problemen.

Informatie over adviesraden vindt u bij Organisaties en informatie > Informatie voor ouders. 

Overzicht berichten overheid en belangenorganisaties

2013

2012

2009 - 2011

1 Aanbesteden is de procedure waarbij een opdrachtgever (de gemeente) bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven (de vervoerders) vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere welke prijs de bedrijven voor de uitvoering van de opdracht vragen.

 

 

 

Geplaatst op: 31-05-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer