print logo

Passend onderwijs bij fysieke beperking / chronische ziekte

Het Steunpunt Passend Onderwijs gaat hier verder in op passend onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking of een chronische ziekte.

Wat houdt passend onderwijs in voor deze doelgroep?

Passend onderwijs voor leerlingen met een fysieke beperking of een chronische ziekte gaat over het zorgen voor een toegankelijke school, aangepast materiaal, leraren met kennis van de effecten van de beperkingen en soms medische zorg.

Iedere leerling is anders, en iedere beperking of chronische ziekte is anders. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen, en vaak is het zo dat er voor kinderen met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte nauw contact is tussen ouders en school voor de afstemming van zorg en onderwijs.

Foto jongen met fysieke beperking

Indicatie

Leerlingen met een fysieke beperking of een chronische ziekte vallen nu nog onder cluster 3 van de oude systematiek van leerlinggebonden financiering.

Binnen deze regeling vragen ouders een rugzakje of een indicatie voor speciaal onderwijs aan, als het door de beperking of chronische ziekte niet mogelijk is om zonder ondersteuning onderwijs te volgen.

Deze systematiek blijft tot 1 augustus 2014 bestaan. U kunt nog een indicatie aanvragen tot deze datum. Meer informatie hierover vindt u bij Ouders en rugzak.

Ondersteuning

Leerlingen met een fysieke beperking of een chronische ziekte hebben vaak te maken met meerdere voorzieningen, die worden georganiseerd door gemeenten (hulpmiddelen, vervoer, aanpassingen in huis) en door de AWBZ (verzorging, verpleging, begeleiding). Voor deze voorzieningen kunt u terecht bij uw gemeente en het CIZ.

Voor ondersteuning bij schoolkeuze, het realiseren van ondersteuning op school, of ondersteuning in het contact met school voor leerlingen met een beperking, kunt u terecht bij MEE in uw regio.

Een leerling die acuut, ernstig of langdurig ziek wordt heeft extra onderwijszorg nodig. Daarbij kunnen scholen en samenwerkingsverbanden een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen.

Medische handelingen

Na de invoering van passend onderwijs kunnen meer scholen dan nu te maken krijgen met het verrichten van medische handelingen bij leerlingen. De PO-raad heeft een handreiking samengesteld die ingaat op enkele van de meest gestelde vragen van basisscholen hierover. Zie ook de website van PO-raad.

Naast de PO-raad heeft nu ook de VO-raad een handreiking voor medisch handelen beschikbaar gesteld.  Zie ook de website van de VO-raad.

AWBZ

Met de invoering van passend onderwijs en de herziening van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) veranderen de regels voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs met een grote zorgvraag. Daarom heeft het ministerie van OCW, samen met VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de onderwijsraden de handreiking 'Onderwijs, ondersteuning en zorg: Passend Onderwijs en de herziening van de AWBZ' uitgebracht. Deze handreiking biedt ondersteuning aan schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten bij de komende veranderingen in de organisatie en bekostiging van onderwijs en zorg. 

Deze handreiking beschrijft wat er gaat veranderen en hoe scholen, hun bestuur en de samenwerkingsverbanden er voor kunnen zorgen dat leerlingen op een verantwoorde manier kunnen blijven deelnemen aan het onderwijs.

Omdat de herziening van de AWBZ in de komende maanden verder wordt uitgewerkt komt er in de loop van 2014 een update van deze handreiking.

De handreiking is te downloaden op de website Passend onderwijs

 

 

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Bij leerlingen die acuut, ernstig of langdurig ziek worden kunnen scholen en samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs een beroep doen op de landelijke dienstverlening Onderwijsondersteuning Zieke leerlingen (OZL). Deze voorziening wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. 

De onderwijsondersteuning wordt verzorgd door onderwijsconsulenten OZL, die zijn verenigd in het landelijk netwerk 'Ziek zijn en Onderwijs' (Ziezon). Kijk voor meer informatie bij Regelingen en voorzieningen.

Eindexamen voortgezet onderwijs

In de brochure Kandidaten met een beperking; centrale examens 2014 (septembermededeling van het College voor Examens) informatie over aanpassingen in de examinering van kandidaten met een fysieke beperking of chronische aandoening.

Toegankelijkheid

Niet alle scholen zijn goed toegankelijk voor leerlingen met een beperking die bijvoorbeeld gebruik maken van een rolstoel. Vooral oude gebouwen zijn niet altijd makkelijk toegankelijk te maken.

Scholen zijn wel verplicht om bij het verbouwen van schoolgebouwen en bij nieuwbouw rekening te houden met toegankelijkheid. Ook zijn scholen verplicht om volgens de Wet gelijke behandeling aanpassingen te doen om te zorgen dat ook leerlingen met een handicap onderwijs op school kunnen volgen.

Hierbij moet het wel redelijk zijn dat die school die aanpassingen ook kan doen. Meer informatie hierover is te vinden bij het College voor de Rechten van de Mens.

Links

Er zijn diverse organisaties en instellingen die zich richten op ouders van kinderen met een fysieke beperking of een chronische ziekte. Deze vindt u terug in het overzicht van links.

Laatste wijziging: 14-01-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer