print logo

Passend onderwijs en zintuiglijke beperking (cluster 1/2)

Het Steunpunt Passend Onderwijs gaat hier verder in op passend onderwijs voor leerlingen met een zintuiglijke beperking, zoals kinderen die blind, doof of slechthorend zijn.

Cluster 1 en 2

Foto braille lezen

Leerlingen met een zintuiglijke beperking vallen nu onder cluster 1 (blind of slechtziend) of onder cluster 2 (doof, slechthorend of met ernstige spraak-taalmoeilijkheden (ESM)).

Bij passend onderwijs wordt de onderwijsondersteuning voor leerlingen in cluster 3 (verstandelijke beperking) en 4 (gedragsstoornissen) de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden. Voor cluster 1 en 2 wordt dit anders geregeld.

Landelijke regeling

De scholen en de begeleiding voor onderwijs aan kinderen met een zintuiglijke beperking vallen niet onder het samenwerkingsverband, maar worden landelijk georganiseerd.

In cluster 1 wordt al langer gewerkt binnen een landelijke systematiek. In cluster 2 start men hiermee met ingang van 1 augustus 2014. Tot die tijd is het voor cluster 2 mogelijk om volgens de 'oude' route een rugzak aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u bij Ouders en rugzak.

Blind of slechtziend (cluster 1)

De speciale scholen voor onderwijs voor blinde of slechtziende leerlingen zijn Bartimeus en Visio. Visio en Bartiméus hebben hun krachten gebundeld in VIVIS Onderwijs en werken intensief samen om passend onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking gestalte te geven. Zij spannen zich ervoor in dat elke slechtziende of blinde leerling optimaal onderwijs krijgt en werken continu aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen voor deze doelgroep. Deze scholen verzorgen ook de ambulante begeleiding voor leerlingen met een visuele beperking op reguliere scholen. Bartiméus en Visio hebben een brochure samengesteld: Passend onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking.

Doof, slechthorend of ernstig spraaktaalprobleem (cluster 2)

De speciale scholen voor leerlingen die doof of slechthorend zijn, of die een ernstig spraaktaalprobleem hebben zijn verenigd in Siméa. Op de website van Siméa staat informatie over de geldigheid van indicaties cluster 2 en de overgang naar passend onderwijs.

Passend onderwijs cluster 1 en 2

De instelling of de reguliere school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven vraagt de toelaatbaarheid tot een instelling aan bij de commissie van onderzoek. Deze commissie beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op ondersteuning vanuit de instelling. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod. Daarnaast adviseert de commissie over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief op de instelling en over de inhoud van de begeleiding.

Inschrijven bij reguliere school

Als de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling, kunnen ouders hun kind gewoon inschrijven bij een reguliere school of, als daar reden voor is, bij een (v)so-school van een ander cluster. De instelling voor cluster 1 of 2 heeft dan geen zorgplicht. De ouders kiezen zelf voor een school, maar kunnen daarbij advies krijgen van de commissie van onderzoek van de instelling. Bepaalt de commissie dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft op een reguliere school, dan heeft de instelling een ondersteuningsplicht.

Ook als de periode van toelaatbaarheid afloopt en de leerling terug- of overgeplaatst kan worden naar het regulier onderwijs, moeten ouders hun kind op een reguliere school inschrijven. De instelling voor cluster 1 of 2 maakt met de reguliere school afspraken over de extra ondersteuning van de leerling. Als de periode van toelaatbaarheid afloopt, hebben instellingen net als in de huidige situatie de plicht om 8 weken naar een andere school of instelling voor de leerling te zoeken.

Eindexamen voortgezet onderwijs

In de brochure Kandidaten met een beperking; centrale examens 2014  (septembermededeling van het College voor Examens) informatie over aanpassingen in de examinering van kandidaten met een visuele of auditieve beperking.

Protocol toetsen en examens vo en mbo

Siméa heeft een protocol ontwikkeld voor  toetsen en examens in het vo en mbo voor auditief en communicatief beperkte leerlingen / deelnemers. Het protocol is bedoeld om helderheid en eenduidigheid te creëren voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in het voortgezet onderwijs en het mbo. Vanwege hun beperking zijn deze leerlingen aangewezen op aanpassing van de omstandigheden bij afname van toetsen en examens, zonder het niveau van de toets of het examen aan te tasten. Het protocol biedt de mogelijkheid om in een vroeg stadium afspraken te maken over noodzakelijke aanpassingen en deze schriftelijk vast te leggen.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees meer over het protocol op de website van SiméaLaatste wijziging: 10-12-2013
Veel gestelde vragen

1. Zijn digitale schoolboeken (Kurzweil) geschikt voor slechtziende kinderen?  

EduVIP heeft een vergelijkend onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van Kurzweil, pdf- en wordbestanden voor slechtziende leerlingen.

Hieruit blijkt dat een KES (Kurzweil) bestand een goed alternatief is voor leerlingen die in de originele lay-out lange stukken tekst voorgelezen willen hebben, en niet afhankelijk zijn van toetsenbordbediening, een vergrotingsprogramma of contrast/kleurinstellingen. Het invullen van werkboeken via Kurzweil werkt niet handig. Ook is het navigeren door het boek lastig. Lees meer op de website van EduVIP.

 

2. Wat verandert er voor kinderen met een cluster 2 indicatie (doof, slechthorend of met ernstige spraaktaalmoeilijkheden) in het reguliere onderwijs als passend onderwijs in 2014 in werking treedt?  

Per 1 augustus 2014 vervalt de leerlinggebonden financiering (LGF) oftewel het Rugzakje. Ook de Regionale Expertise Centra (REC) verdwijnen maar de landelijke criteria voor een indicatiestelling voor cluster 2 blijven gehandhaafd.

Ouders of de reguliere school melden de leerling aan bij een nieuw op te richten instellingdie dienst doet als aanmeldloket in de regio. Deze instellingen krijgen ondersteuningsplicht op het gebied van: indiceren, de trajectbegeleiding van ouders, het leveren van begeleidingsarrangementen en het leveren van diensten van doventolken.

Nadat de ernst van de stoornis is vastgesteld door een deskundige wordt door de trajectbegeleider in overleg met de ouders, de leerling en de school de onderwijsbehoefte bepaald. Dit leidt tot een advies aan de Commissie van Onderzoek die vervolgens besluit tot een licht, medium of intensief onderwijsarrangement voor de leerling.

De kinderen die per 1 augustus 2014 op SO en VSO zitten (met een geldige indicatie) hebben vanaf die datum nog tot 1 augustus 2016 recht op plaatsing in het speciaal onderwijs.

De huidige cluster 2 scholen blijven bestaan als leslocaties van de nieuw te vormen instellingen.  De instellingen zijn verplicht een Commissie van Onderzoek (CvO) in te stellen. 

Voor heldere en duidelijke  informatie over cluster 2 en passend onderwijs verwijzen wij u graag naar de website van Siméa.

 

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Balans Digitaal  | Disclaimer